Hebben jullie een voorbeeldcode voor de API?

Private Sub Online()

Dim webRequest As HttpWebRequest

Dim webResponse As HttpWebResponse

Dim ioReader As StreamReader

Dim xmlResponse As XmlDocument

Dim strResults As String

Dim strLink As String

Try

strLink = “https://accept.mailinglijst.nl/api/?key=[key]&action=[action]”

webRequest = DirectCast(System.Net.WebRequest.Create(strLink), HttpWebRequest)

webResponse = DirectCast(webRequest.GetResponse(), HttpWebResponse)

ioReader = New StreamReader(webResponse.GetResponseStream())

strResults = ioReader.ReadToEnd()

Me.litResult.Text = strResults

‘Do something with response from API

Catch ex As Exception

‘Catch exception

End Try

End Sub

Private Sub PostBody()

Dim strUrl As String

Dim webResp As HttpWebResponse

Dim webReq As HttpWebRequest

Dim ioWriter As StreamWriter

Dim ioReader As StreamReader

Dim strResponse As String

Try

strUrl = “https://accept.mailinglijst.nl/api/?key=[key]&action=BODYPOST&s=[onderwerpregel]&n=[naam]&d=[omschrijving]&o=[eigenaar]”

webReq = WebRequest.Create(strUrl)

webReq.Method = “POST”

webReq.ContentType = “text/html;charset=””iso-8859-15″””

webReq.Accept = “text/html”

ioWriter = New StreamWriter(webReq.GetRequestStream())

ioWriter.Write(txtBody.Text)

ioWriter.Close()

webResp = webReq.GetResponse()

ioReader = New StreamReader(webResp.GetResponseStream())

strResponse = ioReader.ReadToEnd()

‘ Do something with response from API

Catch ex As Exception

‘ Catch exception

End Try

End Sub

Gaf dit artikel antwoord op je vraag? Bedankt voor de feedback! Het is niet gelukt, probeer het later nog een keer